UV222 – UV-ljusdesinfektion inom sjukvården

Årtionden av desinfektion med UV-ljus

Miljövänlig & kontinuerlig desinfektion

Hälso- och sjukvård är grundbultar i samhället, och sjukhushygien är av högsta vikt för patienten.

Förorenad luft och ytor utgör alltid en potentiell grogrund för virus och bakterier, och en effektiv miljörengöring är därför avgörande för att minska smittoriskerna. Det är därför sjukhus och kliniker strävar efter att upprätthålla en hög hygienstandard.

Kliniker, särskilt personalen i frontlinjen, är i riskzonen varje dag!

Miljövänlig, kontinuerlig desinfektion

Our UV222 Far UV-C lamps are created for safe and efficient disinfection of air and surfaces in occupied spaces, and the technology is backed up by numerous scientific reports. As reference, we have gathered some of the research on the subject here on our website, as well as a page explaining the safety aspect of our lamps.

The main benefit of using Far UV-C light for sanitazion, is of course the possibility of continuous disinfection around the clock in the presence of people. In addition, it is environmentally friendly since it does not use chemicals, keeping the hygiene levels high and the risk of infection low.

For vulnerable patients and critical staff, UV222 lamps are an invaluable added barrier of protection.

Contact us to learn more about how we can help protect your business.

Skydd för medicinsk personal

Medicinsk personal, speciellt de i frontlinjen, är i riskzonen varje dag. Pandemin har tydligt blottlagt sårbarheten i sjukvården, inte minst för de riktiga krigarna, sjukhuspersonalen. Alla som jobbar i närkontakt med patienter löper risk att smittas via patienter. Som tur är finns goda rutiner för att hålla personalen så gott som infektionsfri, och våra  UV-C-lampor kan komplettera nuvarande standard genom att ytterligare minska risken för infektion..

Genom precisa algoritmer för strålning och säkerhet garanterar våra UV-C-lampor att mänsklig exponering alltid hålls väl under fastställd säkerhetsnivå medan strålarna aktivt tar död på smittämnenas DNA.

Patientsäkerheten är viktig, men även vårdpersonalen måste garanteras bästa möjliga arbetsvillkor. Att desinficera luft och ytor är ett utmärkt sätt att skydda de som kämpar med att hålla resten av oss friska.

Kontakta oss och lär er mer om hur vi kan hjälpa er att skydda arbetsplatsen.

Väntrum

Luftburna smittämnen, som corona- och influensavirus, sprids genom utandningsluften. Sjukhusens väntrum är befolkade miljöer där det är svårt att följa säkra sociala avstånd. Smittskydd bygger således på användning av skyddsutrustning och personlig hygien, i högsta grad beroende av mänskligt beteende. Far UV-C-belysning har visats sig vara en effektiv metod för att minska graden av mikrobiologiska smittämnen i slutna utrymmen där man arbetar bland och med människor.

UV222-lampor har installerats i väntrummet på lungavdelningen på Århus universitetssjukhus, för att skydda patienter med luftvägssjukdomar.

Virologiska mätningar från Århus universitet mätte signifikant lägre halter av bakterier när lamporna tändes.

Kontakta oss och lär er mer om hur vi kan hjälpa er att skydda arbetsplatsen.

Patientrum

Strikta saneringsrutiner gäller i sjukhussalar och rum för att hindra smitta, inte bara mellan patienter utan även bland vårdpersonal. Särskilt för COVID-19patienter är infektionsrisken kritiskt förhöjd.

Det danska sjukhuset Kolding Sygehus har tagit ett steg framåt genom att installera UV222-lampor på covid-19-avdelningen*. Syftet med projektet är att skydda medicinsk personal som arbetar med covid-19-patienter. Lamporna finns nu överallt på sjukhusets covid-avdelning, från patienternas rum till alla personalutrymmen.

Operationssalar

Far UV-C-ljus förbättrar hygienen optimalt i även i operationssalar. Det ersätter inte manuell rengöring eller desinfektion med kemikalier, men hör definitivt hemma på vårdinrättningar. Effekten av strålningen studerades i en operationssal och resultatet visade en tydligt /mitt tillägg/ minskad halt av smittämnen som skulle kunna orsaka infektion.

Tandvård

Tandkliniker kan dra nytta av UV222-lampor för att förhindra överföring av virus och bakterier. Vid sidan av potentiell korskontaminering genom ytor är ett nära avstånd mellan läkare och patient oundvikligt inom tandvården, som är en särskilt sårbar miljö med hög infektionsrisk*.

Kontakta oss och lär er mer om hur vi kan hjälpa er att skydda arbetsplatsen.

Miljösanering är nyckeln till ökad säkerhet

Många faktorer är inblandade i rengöringsprocessen för vårdinställningar, och pandemin har väckt frågor kring hur effektiva nuvarande desinfektionsmetoder är. Man vill optimera saneringsmöjligheterna, och numera satsas mycket på att förbättra sjukhuspersonalens arbetsmiljö. Passiv desinfektion, som Far UV-C-ljus erbjuder, kan hjälpa till att nå högre desinfektionsnivåer utan att lägga till något extra arbete. Far UV-C-desinfektion kan integreras smidigt med miljöreningsprogrammet på alla sjukhus.

Som referens finns några av studierna i ämnet här på vår websida, liksom en redogörelse för säkerhetsaspekten av våra lampor.

Den största fördelen med att använda Far UV-C-ljus för sanering är naturligtvis möjligheten till ständig pågående desinfektion samtidigt som människor befinner sig i rummet. Det är också en miljövänlig lösning, eftersom inga kemiska ämnen används. Hygienen håller en hög nivå och infektionsrisken är låg.

För riskpatienter och kritiskt viktig personal erbjuder UV222-lampor en ovärderlig skyddsbarriär.